Projecten

Activiteiten in 2022

In dit jaar wordt het Twinningproject definitief afgerond. De laatste instrumenten worden aangeschaft en verzonden naar Suriname en er worden studiefaciliteiten gebouwd op de nieuwe locatie. Ook wordt de belangrijkste mankementen van de grote Zaal verholpen zodat hier weer muziekles kan worden gegeven. Met het orkest The Holland Baroque zullen in mei presentaties worden gegeven waarbij ook het Twinningproject wordt gepresenteerd en afgerond. De fundraising om van de zaal van de school een cultureel centrum voor jeugdvoorstellingen op dans, muziek en theater te maken zal doorlopen.

We proberen financiering te vinden voor vervanging van het dak, verlichting in de zaal en op het podium, restauratie van de vloer, vervanging van hang- en sluitwerk, klimaatbeheersing en geluidsisolatie.

Activiteiten in 2021

De School voor Jong Talent Suriname is verhuisd naar een nieuwe locatie, Ons Erf geheten. Op dit nieuwe terrein is veel ruimte en rust, zodat de school in de toekomst volop kan groeien. Ook heeft Ons Erf een dansstudio, sportveld en een grote zaal met podium. De danskinderen hoeven niet meer dagelijks over de drukke straat voor dansles of door de regen voor muziekles. Het betekent wel dat er lesruimte te kort is. De klassen zitten nu in houten noodlokalen en een open keuken. Ook moest er helaas afscheid worden genomen van het vertrouwde auditorium. Het auditorium was een geïsoleerde zaal met airco waar de kinderen in alle rust en concentratie muziek konden maken en les volgen.

De School voor Jong Talent heeft nu een unieke locatie waar nog wel klaslokalen moeten worden bijgebouwd gebouwd en waarbij de Grote Zaal moet worden gerestaureerd en omgetoverd tot een podium voor de jeugd. Belangrijke onderdelen zijn: vervanging van het lekkende dak, vervanging van het lichtplan (er is nu geen verlichting), geluidsisolatie en veiligheid.

Het Twinningproject is voortgezet met onder meer een blokfluit training. Er zijn blokfluiten van goede kwaliteit aangeschaft en verstuurd naar Suriname. Hiermee worden ensembles gevormd waarbij meerstemmig wordt gemusiceerd als aanvulling op het zang-, piano- en theoriecurriculum. Hierdoor is de school niet meer afhankelijk van restricties inzake de covid-crisis maar kan flexibel op de situatie inspelen.

 

Activiteiten in 2020

Door de Covid-19 crisis zijn de scholen in Suriname grotendeels dicht geweest dit jaar. Van overheidswege was zang en sport op school verboden vanwege de pandemie. Er kon ook niet gereisd worden zodat de acht talenten niet konden afreizen naar Nederland. De School voor Jong Talent heeft zo goed mogelijk online of via andere wegen afstandsonderwijs gegeven. Voor de afronding van het Twinningproject werd toestemming verkregen voor verlenging en aanvulling op het project met een blokfluitcurriculum.

Activiteiten in 2020

Het Twinning UTSN project School voor Jong Talent Suriname gaat zijn laatste jaar in. Half april zullen acht talentvolle leerlingen van de school voor een uitwisseling naar Den Haag komen om kennis te maken met de Nederlandse muziekcultuur en - onderwijs. Tijdens hun verblijf in Nederland zullen ze op diverse dagen optreden.

Activiteiten in 2019

 • Code-X-Projects richt zich dit jaar als Twinningpartner volledig op de School voor Jong Talent in Suriname en wil dit project tot een succes maken door fondsenwerving en het onderhouden van contact met de projectleider. De doelstelling van dit project is "het duurzaam tot stand brengen van deze school als vervolg op de Kathedrale Koorschool, en daardoor bijdragen aan de talentontwikkeling van kinderen in Suriname en aan hun (toekomstige) bijdrage aan de sociale en culturele ontwikkeling van Suriname op langere termijn".
 • De fondsenwerving door Code-X Projects voor het vervoer van een tropenbestendige vleugel en piano voor SJTS heeft ruim 2.500 euro opgeleverd. Hieronder ziet u een paar foto's van de aankomst van deze instrumenten.Vleugel en piano aankomst
 • In het schooljaar 2018-2019 gaven drie docenten 670 uur muziek- en zangles aan 130 kinderen en jongeren van de School voor Jong Talent en traden ze 24 keer op.
 • Als particuliere uitgave verscheen het boek "Om de ziel van China" van Willem de Boer. Hierin wordt de wonderlijke en inspirerende reis van Willems oudoom Albertinus Potveer beschreven, die in de jaren dertig van de vorige eeuw als missionaris naar China ging. Het boek geeft een uniek inkijkje in dit missionariswerk. Het boek van 215 pagina's is, zolang de voorraad strekt, voor 50 euro te koop, waarbij de helft van de aanschafprijs wordt bestemd voor Code-X projects.

Activiteiten in 2018

 • In 2018 werkt Code-X Projects samen met de School voor Jong Talent, Den Haag, en de stichting Kathedrale Koorschool Suriname in de realisering van een School voor Jong Talent Suriname. Deze School biedt in het lager en middelbaar onderwijs een extra leerweg voor kinderen en jongeren om hun talent te helpen ontwikkelen op het terrein van muziek, sport of dans. Voor de nodige kennisoverdracht vanuit Nederland aan de partners in Suriname doet CXP weer een beroep op het Twinning Programma van Buitenlandse Zaken(UTSN). Deze heeft het project voor twee jaar goedgekeurd. Het project ‘Tools4changes’ voorziet in de overdracht van kennis, die nodig is om de muziekeducatie in Suriname verder te ontwikkelen en op een internationaal erkend peil te brengen.
 • Code-X Projects heeft advies en medewerking verleend aan de Kleine Zusters van de H. Joseph te Heerlen inzake fondswerving voor een project van hun Chinese medezusters in Ma’chang, Shanxi, China. Met behulp van CXP is in Nederland € 35.000,- opgehaald en een toezegging van € 25.000,- vanuit Duitsland. In Ma’chang laten de zusters op hun terrein een tehuis met appartementen en voorzieningen voor 150 bejaarden bouwen en inrichten. Een bezoek o.a. aan de zusters van de voorzitter vond plaats in mei 2018.
 • Aansluitend aan het bezoek aan China in mei 2018 werd een succesvolle crowdfunding gestart voor Long Long, een jongen uit het weeshuis waarmee sinds 2005 geregeld contact wordt onderhouden. Er werd in korte tijd € 6.000 bij elkaar gebracht en overgemaakt, zodat Long Long in juli 2018 aan zijn voet en rug kon worden geopereerd. Doordat hij nu voor het eerst op eigen benen kan staan en lopen, kan hij in september starten met een studie.
 • De studie naar de inzet en inbreng van Nederlanders in de ontwikkeling van missie en zending in China(1870-1954) met een tweede deel over de actuele situatie van godsdienstvrijheid en christendom in China blijft onvoltooid. Er wordt nog wel gekeken hoe een concepttekst van Willem de Boer alsnog een weg kan vinden naar belangstellenden.

Activiteiten in 2017

 • De ondersteuning van het muziekonderwijs in Suriname in samenwerking met de Stichting Kathedrale Koorschool Suriname en de School voor Jong Talent van het Koninklijk Conservatorium van Den Haag; 
 • De doorwerking van het UTSN project 'Tools4Progress'. In dit project (juni 2015- december 2016) heeft Code-X Projects samengewerkt met de Kathedrale Koorschool van Paramaribo en met die van Utrecht met als doel de realisering van een nieuw curriculum en een aangepaste vorm van selectie en audities. Dit project is zeer geslaagd afgerond.
  Klik op onderstaande afbeelding voor een interview met onze gewaardeerde en in juli 2018 te vroeg overleden voorzitter Willem de Boer over dit project

Tools4Progress

Verslag van eerdere activiteiten

De activiteiten die Code-X Projects eerder heeft uitgeoefend hebben voornamelijk betrekking gehad op:

 • De coördinatie van specifieke projecten, die in 2006 – 2010 door Code-X International en Code-X Music gezamenlijk zijn ondernomen in Suriname;
 • De ontwikkeling en ondersteuning van de Kathedrale Koorschool van het bisdom Paramaribo in Suriname;
 • De ontwikkeling en ondersteuning van het Conservatorium van Suriname;
 • De overdracht van kennis en materiaal ten behoeve van het (fiets-)technisch onderwijs in Suriname.

Bezoldigingsbeleid

De Stichting is een kleine vrijwilligersorganisatie. Bestuursleden ontvangen slechts incidenteel een vergoeding voor gemaakte (reis-, verblijfs- of vergader-) kosten als vrijwilliger. In door de overheid of anderszins gefinancierde projecten van CXP kan ingehuurde expertise volgens een vooraf vastgestelde en goedgekeurde begroting worden vergoed.